• QUẢNG CÁO
  • 1. TRUYỆN NGẮN
Ông phán nghiện    (lmvn.com - Thế Lữ )
Thoa    (lmvn.com - Thế Lữ )
vì tình    (lmvn.com - Thế Lữ )
NHữNG BàI HọC NôNG THôN    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CHăN TRâU CắT Cỏ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Chảy đi sông ơi    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CHúT THOáNG XUâN HươNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Con gái thuỷ thần    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
CúN    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
ĐờI THế Mà VUI    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Tướng về hưu    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
vàNG LửA    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Huyền THOạI pHố PHườNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
KHôNG Có VUA    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Không Khóc ở California    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
MưA NHã NAM    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
MUốI CủA RỪNG    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
NGUYễN THị Lộ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Có mới nới cũ    (lmvn.com - Đoàn Nhữ Nam )
Những ngọn gió Hua Tát (11 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
NHữNG NGườI THợ Xẻ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
PHẩM TIết    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Sang sông    (lmvn.com - Lê Sĩ Thắng )
TâM HồN Mẹ    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
THIêN VăN    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
THươNG NHớ ĐồNG QUê (4 tập)   (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Tội ác và trừng phạt    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
TRương CHi    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
TRUyệN TìNH Kể TRONG ĐêM MưA    (lmvn.com - Nguyễn Huy Thiệp )
Một Vị Phật Khai Sinh    (lmvn.com - Huỳnh Trung Chánh )
Con Đường Vô Tận    (lmvn.com - Huỳnh Trung Chánh )
Tô canh bù ngót    (lmvn.com - Huỳnh Trung Chánh )
Tầm Thầy    (lmvn.com - Huỳnh Trung Chánh )
Cửa Thiền Cửa Tịnh    (lmvn.com - Huỳnh Trung Chánh )
Sợi dây    (lmvn.com - Khuyết Danh )
Những người bạn    (lmvn.com - Tino Pochaty )
Tình quạ.    (lmvn.com - Phạm Trung Khâu )
Những ngày đã cũ    (lmvn.com - Đoàn Tú Anh )
Loài hoa biến sắc    (lmvn.com - Dương thu Hương )
12345678910...